Wie het voorlopig ontwerp van het ‘nieuwe’ Posthuis bekijkt ziet een gebouw van vier bouwlagen, 12,1 meter hoog, dat het hele perceel beslaat. De ontwikkelaar lijkt met dit voorlopig ontwerp maximaal in te zetten op de toegestane binnenplanse afwijking. Bewoners van de Dorpsstraat vrezen voor hun woongenot en dorpsgevoel, en het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht.

In artikel 22 van het bestemmingsplan Dorpskern Moordrecht is vastgelegd dat:

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages; mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Voorwaarde voor het binnenplans afwijken is dat de aanvraag wordt getoetst aan een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige belangenafweging (Awb). Bij de toetsing aan een goede ruimtelijke ordening dienen cultuurhistorie, en verkeer en parkeren te worden meegewogen.

Voor het bouwvlak van het Posthuis geldt als maatvoering een maximum bouwhoogte van 11 meter en een maximum goothoogte van 7,5 meter. Door maximaal de binnenplanse afwijking te benutten wil de ontwikkelaar tot 12,1meter bouwhoogte en 8,25meter goothoogte gaan. Dit maakt het mogelijk om aan beide zijden een vierde bouwlaag met totaal vijf extra appartementen te realiseren.

De vijf extra appartementen vereisen volgens de parkeernota van gemeente Zuidplas 7 extra parkeerplaatsen, ofwel totaal 24 parkeerplaatsen op 17 appartementen. Het voorlopig ontwerp bevat slechts 15 parkeerplaatsen. Door minder parkeerplaatsen te realiseren vrezen bewoners van de Dorpsstraat voor de parkeerdruk, en daaruitvolgend de verkeersveiligheid. Maar de vierde bouwlaag werpt ook een schaduw op de tegenovergelegen historische panden tegenover. Deze statige panden worden nadrukkelijk benoemd in de beschermde waarden bij de aanwijzing van het rijksbeschermde gezicht van Moordrecht.

Of de aanvraag voor het nieuwe Posthuis wordt goedgekeurd door gemeente Zuidplas staat of valt dus met een goede en eerlijke afweging van de belangen van ontwikkelaar, omwonenden en het rijksbeschermde dorpsgezicht.

Maatvoering van de locatie van het Posthuis conform het bestemmingsplan Dorpskern Moordrecht

laat een reactie achter