Het parkeren vormt een lastig onderwerp in het kader van herstructureringsproject Jaren ’50 wijk Moordrecht en er zijn afspraken gemaakt over de norm. De Nota van Uitgangspunten 50-jaren buurt van gemeente Zuidplas schrijft daar het volgende over:

“Een belangrijke voorwaarde voor een goed woon- en leefklimaat vormt de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Te weinig parkeerplaatsen leidt tot een aanzienlijk minder aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Het huidige parkeerbeleid is omschreven in de nota parkeernormen (2019) Gemeente Zuidplas. Voor een nieuwbouw sociale huurwoning is dit 2,0 parkeerplaatsen per woning. Op grond van landelijk beleid wordt geadviseerd om met betrekking tot het vaststellen van parkeernormen per vast te stellen bestemmingsplan meer maatwerk te leveren. Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd besluiten tot een lagere parkeernorm.”

Nota van Uitgangspunten 50-er jaren buurt

Naast de ruimte van de wegen voor doorgaand verkeer, is in het herstructureringsproject van de Jaren ’50 wijk bijna 30.000 vierkante meter beschikbaar voor wonen, tuinen, openbaar groen, spelen en parkeren. In het plan van Mozaïek Wonen zijn bij parkeernorm van 1,6 voor 184 woningen ongeveer 300 parkeerplaatsen nodig. Conform de CROW-richtlijn heeft een parkeerplaats een lengte van 5 meter en een breedte van 2,5 meter, ofwel 12,5 vierkante meter. Voor ongeveer 300 parkeerplaatsen is ruim 3700 vierkante meter ruimte nodig. Ofwel: ongeveer 1/8 deel van de beschikbare ruimte in de Jaren ’50 wijk gaat op aan parkeerplaatsen.

“Gezien de benodigde parkeerplaatsen ontkomen we niet aan parkeren op straat, dat is niet erg als dit goed wordt ingepast in het straatprofiel. Er komt een duidelijk parkeerregime met parkeren in grote parkeerkoffers achter de appartementencomplexenen haaks-parkeren op straat. Hierdoor ontstaat een goed te handhaven situatie wat bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit.”

Nota van Uitgangspunten 50-er jaren buurt

Voor parkeerkoffers is ook nog extra ruimte nodig van 12,5 vierkante meter per 2 parkeerplaatsen. Dit voor de ontsluitingsweg, die conform CROW-richtlijn tenminste 6 meter breed moet zijn bij dubbel haaks parkeren. Ofwel: 6 meter breedte ontsluitingsweg x 2,5 meter breedte parkeerplaats = 12,5 vierkante meter. Zou je alle 300 parkeerplaatsen in parkeerkoffers realiseren dan gaat in totaal ruim 5500 vierkante meter ,ofwel 1/5(!) deel, van de beschikbare ruimte op aan parkeren. Daarom is tweemaal haaks parkeren in de straten noodzakelijk om voldoende ruimte voor tuinen, openbaar groen en speelplekken over te houden.

“Het straatbeeld zal op een aantal plaatsen, door tweemaal haaks te gaan parkeren, in de basis
beheerst worden door auto’s. Er is echter voldoende ruimte in het straatprofiel om daartussen ook een robuuste groene invulling te maken zodanig dat er wel een prettige veel ruimere woonstraat ontstaat.”

Nota van Uitgangspunten 50-er jaren buurt

In ons alternatieve plan wordt ongeveer de helft van de parkeerplaatsen in parkeerkoffers en de andere helft met haaksparkeren langs de straten gerealiseerd. Nog altijd wordt dan ongeveer 15% van de beschikbare ruimte aan parkeren of de ontsluiting van parkeerplaatsen besteedt. Door in ons alternatieve plan de parkeerplaatsen in de woonstraat én op de parkeerkoffers veelvuldig af te wisselen met plantvakken en boomspiegels, worden geparkeerde auto’s deels aan het straatbeeld onttrokken.

Afbeelding parkeerlocaties uit de Nota van Uitgangspunte 50-er jaren buurt van gemeente Zuidplas.

laat een reactie achter