Door een totaal ander alternatief tegenover het plan van Mozaïek Wonen te zetten, kon input verzameld worden van diverse belanghebbenden wat zij belangrijk vinden in het plan. De eerste versie van onze alternatieve plan is, ook in vergelijking tot het plan van Mozaïek Wonen, in de maanden juli en augustus besproken met bewoners, omwonenden, Mozaïek Wonen en (de stedenbouwkundige van) gemeente Zuidplas.

Dit heeft geleid tot de volgende lijst met wensen en verbetersuggesties:

BewonersOmwonendenMozaïek Wonen / Zuidplas
Ruime(re) beneden-bovenwoningen
Minder parkeerplaatsen
Grote(re) tuinen
Grote(re) balkons
Tuinen en balkons aan zonkant
Gemeenschappelijke tuinen
Voldoende spelplekken
Minimale schaduwwerking
Minimale geluidsbelasting op gevels
Maximaal 3 of 4 bouwlagen
Behoud (rijksbeschermd) dorpsgezicht
Toegankelijke en veilige looproutes
Minimaal aantal woningen en parkeerplaatsen cf. NvU
Structuur conform plan Mozaïek Wonen
Gelijke verdeling parkeerplekken over plangebied
Parkeren minder dominant in beeld
Voldoende kwalitatief publiek groen
Woongenot en dorpsgevoel

Deze wensen en verbetersuggesties hebben we (bijna) allemaal kunnen doorvoeren in een tweede versie van een alternatief plan.

Bewoners

De volgende wensen en verbetersuggesties halen wij uit een gesprek met de voorzitter van de bewonerscommissie over ons alternatief plan in vergelijking tot het plan van Mozaïek Wonen, en overige opmerkingen van bewoners in reactie op ons alternatief plan.

Ruime(re) beneden-bovenwoningen

Bewoners willen graag ruime(re) beneden-bovenwoningen zodat ook grotere gezinnen of gezinnen met oudere kinderen voldoende woonruimte hebben. In het plan van Mozaïek Wonen zijn de bebo’s ca. 70 tot 75m2 groot en smal. De kleinere slaapkamers in de concept(plattegronden) van Mozaïek Wonen zijn te klein voor het plaatsen van een bed.

Opgelost door: beneden-bovenwoningen van 75 tot 85m2 in het plan op te nemen waarbij de benedenwoningen 2 slaapkamers en de bovenwoningen 3 slaapkamers hebben.

Minder parkeerplaatsen

Bewoners willen niet meer parkeerplaatsen. Het plan van Mozaïek Wonen en ons alternatief plan geeft een gevoel van ‘wonen op een parkeerplaats’. Een hogere parkeernorm (1,7) zoals in ons alternatief plan geeft het gevoel van ‘wonen op een parkeerterrein’.

Opgelost door: een parkeernorm van maximaal 1,6 te hanteren, twee grote parkeerkoffers achter de woningen aan de Drost IJsermansingel en Vlietstraat te vervangen door haaks-parkeren, en parkeervakken bij het haaks-parkeren en in de parkeerkoffers te veelvuldig te onderbreken met boomspiegels/plantvakken om het zicht op geparkeerde auto’s te ontnemen.

Grote(re) tuinen

Bewoners willen graag grote(re) tuinen, hoewel 13 meter diep niet nodig is. In ons alternatief plan waren de tuinen van de eengezinswoningen met 7 meter onvoldoende diep en groot genoeg.

Opgelost door: in het hele plan voor de eengezinswoningen de tuinen ca. 9-9.5 meter diep op te nemen -m.u.v. tuinen van 7 meter diep voor de dwarsgeplaatste eengezinswoningen aan de Oost Waalstraat. De tuinen van de benedenwoningen zijn 5 meter diep met een extra overdekt terras van 2 meter diep.

Grote(re) balkons

Bewoners willen voor de beneden-bovenwoningen en levensloopbestendige appartementen graag ruime balkons. De balkons op de (concept)plattegronden van Mozaïek Wonen zijn (te) klein (ca. 2×2 meter); in ons alternatief plan hadden we ruime(re) balkons opgenomen.

Opgelost door: referentiewoningen met ruime balkons te hanteren in ons plan, bijvoorbeeld de balkons van ruim 3 x 5 meter bij de bovenwoningen. Het eindresultaat staat of valt met de definitieve uitwerking in bouwtekeningen/plattegronden voor de levensloopbestendige appartementen en bovenwoningen.

Tuinen en balkons aan zonkant

Bewoners willen graag een balkon of tuin met zon, dus op oosten, westen of zuiden georiënteerd. In het plan van Mozaïek Wonen zijn de balkons van de bebo’s en ook de tuinen van eengezinswoningen veelal gericht naar het noorden.

Opgelost door: beneden-bovenwoningen ten zuiden van de eengezinswoningen te plaatsen. Alle eengezinswoningen en bovenwoningen hebben daarmee een tuin of balkon richting het zuiden, met uitzondering van de tuinen op het oosten en westen van de acht kwartslag-gedraaide eengezinswoningen langs de Oost Waalstraat.

 Gemeenschappelijke tuinen

Bewoners willen graag ruime gemeenschappelijke tuinen rond de levensloopbestendige appartementen. In zowel het plan van Mozaïek Wonen als ons alternatief plan waren de gemeenschappelijke tuinen.

Opgelost door: in het plan de levensloopbestendige appartementen te voorzien van ruimte gemeenschappelijke tuinen, bijvoorbeeld de appartementencomplexen hebben 6 meter voor en achter en 3 meter tot 6/12 meter aan de zijkant.

Voldoende speelplekken

Bewoners willen voldoende speelplekken voor kinderen. Ofwel door een speeltuin of door mogelijkheid van spelen op straat. In het plan van Mozaïek Wonen zit één speelplek van ca. 19 x 7 meter op de hoek van de Stevenstraat en Vlietstraat.

Opgelost door: centraal in de wijk een grote speeltuin van 14,5 x 16,5 meter te maken, als aanvulling op een speelplek van 19×7 meter op dezelfde plek als in het plan van Mozaïek Wonen. Alsook door de rijbanen naar de parkeerplekken achter de eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen in te richten als (woon)erf, wordt gelegenheid tot ‘spelen op straat’ gegeven.

Omwonenden

De volgende wensen en verbetersuggesties halen wij uit een peiling onder omwonenden en een omwonendenavond.

Minimale geluidsbelasting op gevels

Omwonenden van vooral De Smidse willen de geluidsbelasting op hun gevels tot een minimum beperken. In het plan van Mozaïek Wonen wordt de Sluislaan ommuurt door de appartementen van De Smidse en aan de andere kant beneden-bovenwoningen van 3 bouwlagen met kap en appartementenblok van 5/4 bouwlagen.

Opgelost door: de beneden-bovenwoningen langs de Sluislaan in het plan van Mozaïek Wonen verder vanaf de Smidse richting het zuiden te plaatsen, het appartementencomplex op de hoek van de Sluislaan en Koning Julianastraat te verlagen naar 4/3 bouwlagen, over de volledige lengte van dit appartementencomplex een geluidsabsorberende groenstrook aan te leggen.

Minimale schaduwwerking

Omwonenden willen een minimale overlast van schaduw. De woonblokken van 5 en 7 bouwlagen in het plan van Mozaïek Wonen geven veel schaduwoverlast op onder meer de Smidse, Drost IJsermansingel en het terras voor de kwetsbare groep bewoners van Vivére.

Opgelost door: de woonblokken met levensloopbestendige appartementen van 5/4 en 7/4 bouwlagen in het plan van Mozaïek Wonen te vervangen door complexen met levensloopbestendige appartementen van 4/3 bouwlagen, met als referentie complexen met sociale levensloopbestendige appartementen in Vinkeveen en Moordrecht. 

Maximaal 3 of 4 bouwlagen

Omwonenden (en ook andere inwoners van Moordrecht) willen geen hoogbouw in Moordrecht. Vijf of meer bouwlagen past niet bij het dorpsgevoel en het dorps karakter van Moordrecht.

Opgelost door: de woonblokken van 5/4 en 7/4 bouwlagen te vervangen naar appartementencomplexen met 4/3 bouwlagen.

Behoud (rijksbeschermd) dorpsgezicht

Omwonenden willen behoud van het (rijksbeschermde) dorpsgezicht, o.m. vrij uitzicht op de dorpskern met kerk vanaf de West Ringdijk en behoud van het karakter van het Drost IJsermanpark inclusief de Waal. De woonblokken van 5 en 7 bouwlagen in het plan van Mozaïek Wonen tasten het (rijksbeschermde) dorpsgezicht aan.

Opgelost door: de woonblokken van 5/4 en 7/4 bouwlagen te vervangen naar appartementencomplexen met 4/3 bouwlagen.

Toegankelijke en veilige looproutes

Omwonenden willen door de wijk graag looproutes met voldoende brede paden voor kwetsbare groepen zoals mindervaliden, maar ook ouders met kinderwagens. De Jaren ’50 wijk verbindt onder meer de Dorpskern en Uiterwaard met de Staatsliedenbuurt en Ambonwijk en vormt daarmee een doorgaande route voor langzaam verkeer tussen deze wijken in Moordrecht. In het plan van Mozaïek Wonen zijn veel smalle voetpaden van 1-1.5 meter opgenomen, en lopen de routes voor langzaam verkeer over de parkeerkoffer.

Opgelost door: alle looproutes te voorzien van een minimale breedte van 2 meter conform de CROW-richtlijnen voor goed toegankelijke voetpaden voor o.m. scootmobielen. De routes over de parkeerkoffers zijn vervangen door brede voetpaden langs de parkeerkoffers, en centraal door de wijk loopt een wandelroute die de Smidse met de Waal via de Jaren ’50 wijk verbindt.

Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas

De volgende wensen en verbetersuggesties halen wij uit een gesprek met gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen, en (de presentatie van) de analyse van ons alternatief plan door de gemeentelijke stedenbouwkundige.

Minimaal aantal woningen en parkeerplaatsen cf. NvU

Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas willen minimaal het aantal woningen en parkeerplaatsen conform de Nota van Uitgangspunten. Het aantal van 184 woningen in het plan van Mozaïek Wonen is noodzakelijk voor financiële haalbaarheid en voldoen aan de vraag naar sociale woonruimte.

Opgelost door: opnemen van 186 woningen (+2) en 298 parkeerplaatsen (parkeernorm 1,6) in het plan.

Structuur conform plan Mozaïek Wonen

Mozaïek Wonen wil de huidige structuur van hun plan behouden. Over deze structuur is door experts lang nagedacht. Een wijziging van deze structuur zou de mensen die hier aan gewerkt hebben schofferen, aldus projectleider Mozaïek Wonen.

Opgelost door: het overnemen van de structuur van wegen, parkeerkoffers, wooncomplexen met levensloopbestendige appartementen conform plan Mozaïek Wonen. Op enkele nuances is afgeweken van de structuur om tegemoet te komen aan de andere wensen en verbetersuggesties, bijvoorbeeld twee grote parkeerkoffers achter de woningen aan de Drost IJsermansingel en Vlietstraat zijn vervangen door haaks-parkeren, de beneden-bovenwoningen zijn naar het zuiden achter de eengezinswoningen geplaatst.

Gelijke verdeling parkeerplekken over plangebied

Gemeente Zuidplas wil dat de parkeerplekken gelijk verdeeld in verhouding tot de woningen zijn over het plangebied. In ons alternatief plan zou sprake zijn een ongelijkmatige verdeling van parkeerplaatsen over het plangebied.

Opgelost door: achter de appartementencomplexen parkeerkoffers te realiseren, tussen de appartementen aan de Koning Julianastraat een extra parkeerkoffer op te nemen om de overloop van de andere parkeerkoffers op te vangen, en haaks-parkeren vóór de eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen.

Parkeren minder dominant in beeld

Gemeente Zuidplas wil parkeerplekken minder dominant in het (straat)beeld. In ons alternatief plan werden de parkeerkoffers langs de Koning Julianastraat gezien als aantasting van de kwaliteit van het (straat)beeld.

Opgelost door: 40 van de 296 parkeerplaatsen onder beneden-bovenwoningen te plaatsen en parkeervakken in de parkeerkoffers en bij haaksparkeren veelvuldig te onderbreken met boomspiegels/plantvakken.

Voldoende kwalitatief publiek groen

Gemeente Zuidplas wil publiek groen van voldoende omvang om kwaliteit en samenhang te kunnen realiseren. In ons alternatief plan waren lege plekken opgevuld met publiek groen wat voor een onsamenhangend beeld zorgde.

Opgelost door: een clustering van openbaar groen vooral langs de Koning Julianastraat, langs het appartementencomplex op de hoek van de Sluislaan en Koningin Juliaanlaan en minder snippergroen langs de woningen, echter m.u.v. de boomspiegels/plantvakken die de parkeervakken onderbreken.

Woongenot en dorpsgevoel

Gemeente Zuidplas benadrukt dat het uitgangspunt van een stedenbouwkundig plan is dat het woongenot en dorpsgevoel geeft. Er zijn geen kwalitatieve of kwantitatieve eisen meegegeven hoe dit te bereiken.

Opgelost door: bovenstaande kwalitatieve wensen en verbetersuggesties zijn doorgevoerd in het plan. Woongenot en dorpsgevoel dienen onder bewoners, omwonenden en andere inwoners van Moordrecht gepeild te worden.

laat een reactie achter