Ons eerste alternatief plan voor de Jaren ’50 wijk in Moordrecht was totaal anders dan het plan van Mozaïek Wonen. Deze ‘planshock‘ was nodig om mensen te verbazen, motiveren, en stimuleren om na te denken over wat zij belangrijk vinden voor het woongenot en dorpsgevoel van Moordrecht.

Ons tweede alternatief plan is gebaseerd op het plan van Mozaïek Wonen met daarin de wensen en verbetersuggesties doorgevoerd vanuit de feedback van bewoners, omwonenden, woningcorporatie en gemeente op ons eerste alternatieve plan. Dit maakt dat het tweede alternatieve plan erg lijkt op het plan van Mozaïek Wonen, en daarom goed aansluit bij de nota van uitgangspunten voor de wijk.

We analyseren de overeenkomsten en verschillen tussen het plan van Mozaïek Wonen en ons alternatief plan.

Overeenkomsten

Wie op het eerste gezicht naar de twee plattegronden kijkt, ziet weinig verschil; zeker als we de plannen in grijswaarden afbeelden: het stratenpatroon is gelijk, de appartementencomplexen staan op dezelfde plek langs de Koningin Julianatraat en Drost IJsermansingel, parkeerhoven achter de Koningin Julianastraat, het transformatorhuis tussen de Oost Waalstraat en Graaf Willemstraat, en in het midden een afwisselend patroon van eengezinswoningen en beneden-bovenwoningen.

Plattegrond in grijswaarden van het plan van Mozaïek Wonen (links) en ons alternatief plan (rechts)

De overeenkomst worden nog duidelijker als we de structuur van wegen, parkeerhoven, gebouwen en publiek en privaat groen schetsen voor beide plannen. De structuur van het plan is aan de westkant grotendeels gelijk op wat extra privaat groen achter de appartemenentencomplexen na; aan de oostkant van het plan richting het rijksbeschermde park zijn wat meer aanpassingen doorgevoerd.

Structuurschets met de wegen (geel), parkeerhoven (blauw), gebouwen (rood), tuinen (lichtgroen) en gemeenteplantsoenen (donkergroen) van het plan van Mozaïek Wonen (links) en ons alternatief plan (rechts).
Structuurschets met de wegen (geel), parkeerhoven (blauw), gebouwen (rood), tuinen (lichtgroen) en gemeenteplantsoenen (donkergroen) tegen een bijna transparante achtergrond van het plan van Mozaïek Wonen (links) en ons alternatief plan (rechts).

Waar we bij het eerste alternatieve plan nog volledig blanco op basis van het huidig stratenpatroon de ruimte hebben ingedeeld conform de eisen aan programma en ruimte van de nota van uitgangspunten 50-er jaren buurt, hebben we voor het tweede alternatieve plan het plan van Mozaïek Wonen als vertrekpunt genomen. Vanuit bewoners en omwonenden hebben we wensen en verbetersuggesties op het plan van Mozaïek Wonen en het eerste alternatieve plan ontvangen: meer woningen voor gezinnen, een tuin of balkon met zon, minder geluidsoverlast van vrachtverkeer op de gevels van De Smidse, beperkte schaduwwerking op de omgeving, goede veilige looproutes, compacter bouwen voor behoud dorpsgezicht, beheersing bouwkosten.

Een aardig lijstje met wensen en verbetersuggesties, maar met wat creativiteit en goede wil niet onmogelijk om door te voeren in het plan van Mozaïek Wonen.

Verschillen

In het plan van Mozaïek Wonen hebben we relatief kleine aanpassingen gedaan, die uiteindelijk leiden tot een tweede, verbeterde versie van ons alternatief plan. Een deel van de aanpassingen zijn geïnspireerd op eerdere concept-plannen van Mozaïek Wonen, zoals het parkeren achter de beneden-bovenwoningen en de vorm en grootte van het appartementencomplex aan de Drost IJsermansingel.

Ook zijn enkele wensen uit de nota van uitgangspunten 50-er jaren buurt van gemeente Zuidplas opgenomen, die niet in het plan van Mozaïek Wonen zaten: een centraal wandelpad door de wijk en plekken voor ‘spelen op straat’.

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd in het plan van Mozaïek Wonen:

1. Wisselen ligging rijwoningen en beneden-bovenwoningen Sluislaan, Schielandstraat, en Graaf Willemstraat

Ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen (links) wordt de ligging van de eengezinswoningen (blauw) en beneden-bovenwoningen (geel) aan Sluislaan-Schielandstraat en Schielandstraat-Graaf Willemstraat in ons alternatief plan (rechts) omgewisseld, zodat de geluidsbelasting op de gevels van de Smidse wordt verminderd en elke woning een tuin of balkon met zon krijgt.

2. Kwartslag draaien eengezinswoningen aan Oost Waalstraat

Ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen (links) worden de eengezinswoningen (geel en blauw) aan de Oostwaalstraat een kwartslag gedraaid, zodat de ligging van de tuinen wijzigt van noorden (schaduw) naar oosten (ochtendzon) of westen (avondzon).

3. Compactere appartementencomplexen langs Koningin Julianastraat en Drost IJsermansingel

Ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen (links) worden de appartementencomplexen in ons alternatief plan compacter (lager en smaller) zonder kleinere woonoppervlakten: 5 (oranje) of 7 (rood) bouwlagen worden 4 (geel) bouwlagen en 4 (geel) worden 3 (groen), zodat de bouwkosten ruim € 3 miljoen lager zijn en voor het behoud van het (rijksbeschermde) dorpsgezicht van Moordrecht.

4. Ruimere bovenwoningen voor gezinnen

ITen opzichte van het plan van Mozaïek Wonen worden grotere bovenwoningen in ons alternatief plan opgenomen, zodat er meer aanbod voor grote(re) gezinnen in het plan wordt opgenomen en meer gezinnen kunnen terugkeren in de wijk.

5. Verplaatsen van twee parkeerhoven naar achter de woningen

Ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen (links) worden de parkeerhoven (geel en blauw) aan de noordoostkant verplaatst achter de woningen (back alleys) in ons alternatief plan (links), zodat parkeren meer wordt onttrokken aan het straatbeeld en er ruimte voor spelen op straat ontstaat.

6. Brede, toegankelijke routes voor langzaamverkeer

Ten opzichte van het plan van Mozaïek Wonen (links) worden de routes voor langzaamverkeer niet over de parkeerhoven geleid, maar worden in ons alternatief plan brede toegankelijke looproutes langs de parkeerhoven (rood) en een breed centraal wandelpad door de wijk (groen) opgenomen, zodat de verblijfskwaliteit in de wijk toeneemt en mindervaliden en andere kwetsbare groepen zich gemakkelijk en veilig door wijk kunnen verplaatsen.

7. Groenvoorzieningen op de parkeerhoven tegen hittestress

Ten opzichte van van het plan van Mozaïek Wonen (rechts) worden in ons alternatief plan (links) meer plantvakken en boomspiegels opgenomen, vooral tussen de parkeervakken op de parkeerhoven, zodat er een groenere wijk ontstaat en hittestress en wateroverlast worden tegengegaan.

De ruimte is verder minimaal aangepast om de zeven verbeteringen goed in te passen. Er bleek zelfs ruimte over voor een grote speel- en ontmoetingsplek centraal in de wijk.

Conclusie

Ons tweede alternatief plan wijkt qua programma, ruimte en structuur niet veel af van het plan van Mozaïek Wonen. Zeven kleine aanpassingen geven grote voordelen, en komen tegemoet aan de wensen en verbetersuggesties van bewoners en omwonenden voor meer woongenot en dorpsgevoel voor de nieuwe Jaren ’50 wijk in Moordrecht.

laat een reactie achter