Waarom zijn jullie dit initiatief gestart?

Sinds 1 maart van dit jaar proberen wij als omwonenden in contact te komen met de gemeente Zuidplas om over de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht te praten. Wij willen een eerlijk en open gesprek waarin iedereen elkaar voorziet van dezelfde informatie.

Wij zijn namelijk vóór herinrichting van de wijk en sociale woningbouw. Maar wij verwachten wel van gemeente Zuidplas een open gesprek over de plannen met alle belanghebbenden, waarbij ieders belang eerlijk wordt meegewogen.

Wij merken dat omwonenden niet of nauwelijks geïnformeerd worden over de plannen. Daarom verzamelen wij op deze website informatie over de plannen, en analyseren we de impact van de plannen op de directe omgeving en het dorpsgezicht van Moordrecht.

Zijn de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht al definitief?

Nee.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2020 heeft de raad ingestemd met de Nota van Uitgangspunten voor de jaren ’50 wijk Moordrecht. De nota is door het college niet formeel bekendgemaakt, en belanghebbenden hebben geen bezwaar of zienswijze kunnen indienen.

Een Nota van Uitgangspunten is kaderstellend en richtinggevend voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Als de Nota van Uitgangspunten afwijkt van wat het bestemmingsplan toestaat, zal een procedure gestart moeten worden om het bestemmingsplan aan te passen.

In het huidige bestemmingsplan Moordrecht-West zijn maximaal 5 bouwlagen toegestaan, ofwel het bestemmingsplan moet tenminste aangepast worden om gebieden voor 7 bouwlagen aan te wijzen. Na of tegelijkertijd met de procedure voor het bestemmingsplan kan ook een omgevingsvergunning voor de bouw- en sloopactiviteiten ter inzage worden gelegd.

Zowel op het (ontwerp-)bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is het als belanghebbende mogelijk om bezwaar of zienswijzen in te dienen.

Waar loopt de grens van het rijksbeschermde dorpsgezicht van Moordrecht?

Aan de zuidzijde volgt de begrenzing voor het grootste deel het midden van de Hollandsche IJssel. Ter hoogte van de nieuwbouw loopt de begrenzing over de achterzijde van de perceelsgrenzen van de bebouwing aan de Dorpsstraat en het Westeinde. De Waal vormt de westelijke grens. Aan de noordzijde wordt de begrenzing gevormd door de voormalige Wetering en de Oostbuurtstraat.

Hoe dicht komt de woontoren van 7 bouwlagen op het rijksbeschermde dorpsgezicht?

De woontoren van 7 bouwlagen en 22 meter hoog komt 14 tot 18 meter uit de rand van het rijksbeschermde dorpsgezicht te liggen.

Afstand woontoren 7 bouwlagen tot het rijksbeschermde dorpsgezicht.

Waar liggen de woontorens van 5 en 7 bouwlagen hoog?

Het plan voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht bevat een woontoren van 4 tot 7 bouwlagen hoog op de hoek van de Drost IJsermansingel en de Oost Waalstraat. Deze komt dan 15 meter uit de rand het rijksbeschermde dorpsgezicht te liggen, grenzend aan het historische beeldentuin van het Droster-IJsermanpark en aan het Waaltje. Daarnaast zijn er 4 woontorens van 4-5 bouwlagen gepland aan de westzijde van het plangebied langs de Koning Julianastraat.

Locaties van de woontoren van 5 en 7 bouwlagen in de Jaren ’50 wijk Moordrecht

Wat is open overheidsinformatie?

Open overheidsinformatie is open data van de overheid. Denk daar bij aan gegevens over thema’s als economie, huisvesting, landbouw, onderwijs en wetenschap, ruimte en infrastructuur en verkeer.

Data.overheid heeft een volledig overzicht van alle basisregistraties. Binnenkort volgen ook de sectorregistraties en andere databronnen met wettelijke grondslag. 

Wij gebruiken voor onze analyses over de ruimtelijke impact van de plannen voor de Jaren ’50 wijk Moordrecht vooral open overheidsinformatie met een ruimtelijke component, ofwel open geodata. Voorbeelden zijn topografische kaarten, hoogtekaarten en adressenbestanden, maar ook kaarten van bestemmingsplannen en rijksbeschermde gezichten.